Tuyết ngân - một kỳ quan vùng quảng

Mỹ Khê 3, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng